ข่าวประชาสัมพันธ์ News

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานภาคสนามปฏิบัติงานรายวัน 5 ตุลาคม 2566
2.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานภาคสนามปฏิบัติงานรายวัน 2 ตุลาคม 2566
3.) ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน/ประชาชนทั่วไปที่ได้รับกล้าไม้ 6 กรกฎาคม 2566
4.) กิจกรรมแจกกล้าไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดิน 13 มิถุนายน 2566
5.) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 12 พฤษภาคม 2566
6.) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยูร ใยบัวเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 12 พฤษภาคม 2566
7.) ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank) หรือ STDB เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วทั้งประเทศไทย 15 กันยายน 2565
8.) "50 ปี ราชภัฏเชียงราย คืนผืนป่าให้แผ่นดิน" 15 กันยายน 2565
9.) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ BCG for U2T รอบที่ 3" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 18 ตำบล 5 กรกฎาคม 2565
10.) ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG 30 มิถุนายน 2565
11.) ขอเชิญชวนเข้าใช้งานแหล่งสืบค้นข้อมูลภายใต้ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank: STDB 22 มิถุนายน 2565
12.) หลักสูตรอบรมออนไลน์ GSB Micropreneur 2565 18 พฤษภาคม 2565
13.) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจากกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมความแกร่งให้ผู้ประกอบการจำนวน 4 หลักสูตร 24 มีนาคม 2565
14.) ประกาศ เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 15 กุมภาพันธ์ 2565
15.) ประกาศผลรอบสุดท้าย โครงการ Local Startups โครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน 15 กุมภาพันธ์ 2565
16.) ประกาศ”Local Startup” สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 15 กุมภาพันธ์ 2565
17.) ขอเชิญประชุม 5 มกราคม 2565