เกี่ยวกับหน่วยงาน ABOUNT

ปรัชญา

มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมให้บริการถ่ายทอดลงสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสนองงานพระราชดำริ อพ.สธ. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น

เอกลักษณ์

เป็นที่พึ่งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนท้องถิ่น 

วัฒธรรมองค์กร

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำพาชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน


Realtime systm