ผู้บริหาร
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม Manager2021
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย