ขอบเขตรับผิดชอบ ABOUNT

เป้าหมาย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีและนวัตกรรม

  1.  ได้ระบบกลไกการบริหารจัดการการถ่ายทอด  องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    2. การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    3. การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การบ่มเพาะผู้ประกอบการชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

    4. ได้เครือข่ายงานถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ร่วมกับจตุรภาคีได้แก่ (มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


Realtime systm