บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม Personnel

งานบริหารงานกลาง สาถบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม


นางสาวมลฑิรา ไชยล้อม

นางสาวมลฑิรา ไชยล้อม

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวเมวิกา ไชยล้อม

นางสาวเมวิกา ไชยล้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราพร แสบงบาล

นางสาวจิราพร แสบงบาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


งานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


นายบุญทับ กันทะเตียน

นายบุญทับ กันทะเตียน

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร

นางเพ็ญศรี มลิทอง

นางเพ็ญศรี มลิทอง

นักวิจัย

นายเศรษฐศักดิ์ สมุดความ

นายเศรษฐศักดิ์ สมุดความ

นักวิชาการช่างศิลป์

นายกวินท์ จิตอารีย์

นายกวินท์ จิตอารีย์

นักวิชาการเกษตร


ศูนย์สิ่งแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์


นางสาวสมัชญา มะลิวรรณ

นางสาวสมัชญา มะลิวรรณ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู

นางสาวอังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริพร นิลาศทุกข์

นางสาวศิริพร นิลาศทุกข์

นักวิทยาศาสตร์

นางวิมล อำนาจผูก

นางวิมล อำนาจผูก

นักวิทยาศาสตร์

นายนครินทร์ แสงคำ

นายนครินทร์ แสงคำ

นักวิทยาศาสตร์

นายทินกร คุณะแสงคำ

นายทินกร คุณะแสงคำ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย กาศสกุล

นางสาวหนึ่งฤทัย กาศสกุล

นักวิทยาศาสตร์


ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


นางสาวทิพวรรณ ศิวพรรรณากร

นางสาวทิพวรรณ ศิวพรรรณากร

นักวิทยาศาสตร์

นางมาลิกา อินไชย

นางมาลิกา อินไชย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายเสาร์แก้ว ชิวอ

นายเสาร์แก้ว ชิวอ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายวัลลภ สุชัยประเสริฐ

นายวัลลภ สุชัยประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


งานคลินิกเทคโนโลยีงานอุทยานวิทยาศาสตร์


นางสาวน้ำทิพย์ เรืองดี

นางสาวน้ำทิพย์ เรืองดี

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริพร เครื่องพาที

นางสาวศิริพร เครื่องพาที

นักวิทยาศาสตร์