ประชาสัมพันธ์Public

กิจกรรม Activity

blog1
2022-09-01
จัดกิจกรรมธรรมชาติศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึก...

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ฝ่ายงานความหลากหลายทางช...

blog1
2022-08-28
วิทยากรการอบรม "การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและกา...

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2565 ฝ่ายงานความหลากหลา...

blog1
2022-08-23
"กิจกรรมบูรณาการงาน อพ.สธ. สู่การเรียนการสอน"...

"กิจกรรมบูรณาการงาน อพ.สธ. สู่การเรียนการสอน" เมื...

blog1
2022-08-18
กิจกรรมบรรยายความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้...

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝ่ายงานความหลากหลายทาง...

blog1
2022-08-17
จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน...

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายงานความหลากหลายทาง...

blog1
2022-08-16
ถ่ายทอดความรู้งานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการศ...

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายงานความหลากหลายทาง...