อบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และความเกี่ยวกับนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว activity

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ส่วนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และความเกี่ยวกับนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนาและยกระดับผลผลิตในฟาร์มตั้งใจทำให้มีคุณภาพก่อนส่งมอบแก่ผู้บริโภค กิจกรรมครั้งนี้มีคุณธันวา อารีย์ ประธานกลุ่มพีจีเอสออแกนิคเชียงรายมา บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว


Date : 6 พฤศจิกายน 2566