คณะศึกษาดูงานจากสาขาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง activity

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะศึกษาดูงานจากสาขาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามหลักสูตร งานเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู เศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู้ที่ไม่มีวันเพียงพอ เพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มร.ชร. ให้การต้อนรับและนำชม ทำกิจกรรมในครั้งนี้


Date : 3 พฤศจิกายน 2566