วิทยากรอบรมการทำผ้าพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ หรือ Ecoprint activity

วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนางเพ็ญศรี มลิทองเป็นวิทยากรอบรมการทำผ้าพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ หรือ Ecoprint ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ ในรายวิชาสร้างสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช แก้วพนัส ผู้สอนและนักศึกษา รวมจำนวน 9 คน การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ชนิดพืชพันธุ์ที่ให้สีต่างๆ การติดสีบนวัตถุ และการออกแบบการจัดเรียงบนผืนผ้า ซึ่งนักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานของตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป


Date : 30 ตุลาคม 2566