วิทยากรบรรยายในรายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน activity

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนายสุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ และนางเพ็ญศรี มลิทอง เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ คำเตชา ผู้สอนและนักศึกษา รวมจำนวน 10 คน เนื้อหาการบรรยาย เน้นให้รู้จักพรรณพืชท้องถิ่น และความเป็นไปเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จนเกิดเป็นโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันประกอบไปด้วยแนวทางการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ซึ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมก่อน นำไปสู่รายละเอียดที่จะเรียนเพิ่มเติมและทำโครงการต่อไปในอนาคต


Date : 3 พฤศจิกายน 2566