เข้าร่วมจัดเวทีประชุมนำเสนอผลการสำรวจนกน้ำ activity

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนายสุทธิ มลิทอง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมจัดเวทีประชุมนำเสนอผลการสำรวจนกน้ำ ในโครงการสำรวจนกน้ำเพื่อการวางแผนอนุรักษ์นกโดยชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำอิงตอนล่างทางภาคเหนือของประเทศไทย ของสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ร่วมกับ Ramsar Regional Center - East Asia Wetland Fund ให้กับตัวแทนชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง บ้านบุญเรืองใต้ ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ บ้านป่าข่า ตำบลป่าตาล และบ้านป่าบง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนพื้นที่แรมซ่าไซด์


Date : 30 ตุลาคม 2566